Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych w ramach działania aplikacji Guestbuddy.

Jakie dane osobowe gromadzi nasza aplikacja oraz w jaki sposób może je wykorzystywać?

Nasza aplikacja korzysta z danych osobowych jedynie w zakresie jaki jest niezbędny do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

W ramach świadczenia naszych usług przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od podmiotu, z którym łączy Państwa umowa o nocleg lub zakwaterowanie. Tylko w taki sposób otrzymujemy Państwa dane osobowe. To właśnie ten podmiot jest Administratorem Państwa danych osobowych a ich przekazanie nam wiąże się z zapewnieniem Administratora, że posiada podstawę prawną do przetwarzania, tj. Państwa zgodę lub przetwarzanie oparte jest na uzasadnionym interesie Administratora.

Możemy przetwarzać dane osobowe takiej jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, narodowość, datę urodzenia, płeć, a także inne dane które sami Państwo umieszczacie w aplikacji jak np. wizerunek.

Żadne z powyższych informacji nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do prawidłowego działania aplikacji. W każdym przypadku gdy niezbędne będzie  przekazanie danych podmiotowi trzeciemu podstawą przekazania danych będzie zagwarantowanie przez podmiot zewnętrzny gwarancji poufności danych.

Możemy przekazywać uzyskane dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w przypadku, gdy łączy nas umowa z usługodawcą mającym swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i przekazanie danych jest niezbędne do prawidłowego działania aplikacji. W każdym takim przypadku sprawdzamy czy państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Zabezpieczenia 
Nasza aplikacja zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Państwo lub Państwa administratora danych zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do Państwa danych osobowych zostało w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane

Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego. Mogą również Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.

W każdym czasie mogą Państwo także cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby korzystać ze swoich praw mogą Państwo złożyć pisemną prośbę do Administratora danych lub do nas na adres na adres mailowy: [email protected]. Jeśli prześlą Państwo swoją prośbę bezpośrednio do nas, wyślemy Państwa prośbę także do Państwa administratora danych.

 

Czas przetwarzania danych

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, abyśmy mogli świadczyć usługę Państwu a także Państwa administratorowi danych. Zazwyczaj jest to długość umowy jaka łączy Państwa z Administratorem danych. Dane mogą być przetwarzane tylko do upływu czasu w jakim mogą wystąpić ewentualne roszczenia stron dotyczące świadczonych usług.

 

Kontakt 
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych przez nas czy też chcą skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt mailowy: [email protected].

Let's talk
Hostel Name*
Full Name*
Country*
Email*
Mobile*
Website*
I agree to the Privacy Policy.